مهندس محسن پیرانی

انتصاب معاونت جدید اعتباری

جناب آقای محسن سلامت طی حکمی

دوشنبه 1400/03/16

جناب آقای محسن سلامت طی حکمی از طرف مهندس محسن پیرانی مدیریت محترم عامل به عنوان معاون اعتباری شرکت منصوب شدند.