انتصاب مهندس محسن پیرانی به عنوان عضو هیئت مدیره و مدیرعامل

آقای مهندس محسن پیرانی به نمایندگی از شرکت سهامی عام بانک آینده به عنوان عضو هیئت مدیره و مدیرعامل ، برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند.

همچنین در جلسه معارفه ی ایشان ، از مدیر عامل قبلی جناب آقای بهزادان تقدیر به عمل آمد.