برگزاری اولین جلسه هیئت مدیره سال 1401

چهارشنبه 1401/01/31

برگزاری جلسه هیئت مدیره
اولین جلسه ی هیئت مدیره شرکت در سال 1401 با حضور ریاست محترم هیئت مدیره شرکت جناب آقای مجاهدی ، نایب رئیس محترم هئیت مدیره جناب آقای پورمتین و مدیرعامل محترم جناب آقای مهندس پیرانی برگزار شد.
.در این جلسه در خصوص موضوعات سال 1401 ، تعیین استراتژی و برنامه های آتی شرکت بحث و تبادل نظر گردید.