برگزاری جلسه هیئت مدیره

به روال هفته های گذشته جلسه‌ای با حضور جناب آقای مجاهدی رئیس هیئت مدیره،آقای دکتر پورمتین نایب رئیس و مدیر عامل محترم جناب آقای مهندس پیرانی برگزار گردید.

در این جلسه مسائل جاری شرکت و همچنین روند پیشرفت های اخیر مجموعه سنجش امید آینده مورد بررسی و تبادل نظرقرار گرفت و تصمیمات لازم اتخاذ گردید.