برگزاری دهمین جلسه هیئت مدیره در سال 1401

شنبه مورخ 1401/06/30

برگزاری دهمین جلسه هیئت مدیره در سال 1401

برگزاری دهمین جلسه هیئت مدیره در سال 1401

دهمین جلسه ی هیئت مدیره شرکت در سال 1401 با حضور ریاست محترم هیئت مدیره شرکت جناب آقای مجاهدی ، نایب رئیس محترم هئیت مدیره جناب آقای پورمتین و مدیرعامل محترم جناب آقای مهندس پیرانی و جناب آقای قلندری معاون مالی و اداری شرکت (دبیرجلسه)برگزار شد.