برگزاری سومین جلسه هیئت مدیره در سال 1401

شنبه 07/03/1401

برگزاری سومین جلسه هیئت مدیره در سال 1401

سومین جلسه ی هیئت مدیره شرکت در سال 1401 با حضور ریاست محترم هیئت مدیره شرکت جناب آقای مجاهدی ، نایب رئیس محترم هئیت مدیره جناب آقای پورمتین و مدیرعامل محترم جناب آقای مهندس پیرانی و جناب آقای قلندری معاون مالی و اداری شرکت (دبیرجلسه)برگزار شد.
با توجه به آلودگی هوا و تعطیلات هفته ی گذشته ، این جلسه در روز شنبه ی هفته ی جاری برگذار شد.
.در این جلسه در خصوص موضوعات جاری شرکت ، و چگونگی بکارگیری معاونت جدید اعتباری شرکت بحث و تبادل نظر گردید.