برگزاری ششمین جلسه ی هیئت مدیره 1401

چهارشنبه مورخ 1401/04/29

برگزاری ششمین جلسه هیئت مدیره در سال 1401

ششمین جلسه ی هیئت مدیره شرکت در سال 1401 با حضور ریاست محترم هیئت مدیره شرکت جناب آقای مجاهدی ، نایب رئیس محترم هئیت مدیره جناب آقای پورمتین و مدیرعامل محترم جناب آقای مهندس پیرانی و جناب آقای قلندری معاون مالی و اداری شرکت (دبیرجلسه)برگزار شد.

در این جلسه مسائل جاری شرکت مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت ، همچنین بعد از اتمام جلسه جناب آقای مجاهدی به همراه آقای مهندس پیرانی و آقای قلندری از کلیه ی واحد های شرکت دیدن نموده و از نزدیک با همکاران صحبت نمودند.