برگزاری هشتمین جلسه ی هیئت مدیره 1401

چهارشنبه مورخ 1401/06/02

برگزاری هشتمین جلسه هیئت مدیره در سال 1401

هشتمین جلسه ی هیئت مدیره شرکت در سال 1401 با حضور ریاست محترم هیئت مدیره شرکت جناب آقای مجاهدی ، نایب رئیس محترم هئیت مدیره جناب آقای پورمتین و مدیرعامل محترم جناب آقای مهندس پیرانی و جناب آقای قلندری معاون مالی و اداری شرکت (دبیرجلسه)برگزار شد.

در این جلسه مسائل جاری شرکت مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.