برگزاری پنجمین جلسه هیئت مدیره در سال 1401

شنبه 1401/04/11

برگزاری پنجمین جلسه هیئت مدیره در سال 1401

پنجمین جلسه ی هیئت مدیره شرکت در سال 1401 با حضور ریاست محترم هیئت مدیره شرکت جناب آقای مجاهدی ، نایب رئیس محترم هئیت مدیره جناب آقای پورمتین و مدیرعامل محترم جناب آقای مهندس پیرانی و جناب آقای قلندری معاون مالی و اداری شرکت (دبیرجلسه)برگزار شد.

در این جلسه  مسائل جاری شرکت و چگونگی برگزاری مجمع عمومی پایان سال 1400 مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.