برگزاری چهارمین جلسه ی کمیته منابع انسانی

برگزاری چهارمین جلسه ی کمیته منابع انسانی

دوشنبه 1401/05/10

چهارمین جلسه ی کمیته ی منابع انسانی سال 1401 با حضور کلیه اعضاء محترم، جناب آقای مهندس پیرانی (مدیرعامل) ،جناب آقای پورمتین (نائب رئیس هیئت مدیره) ، جناب آقای قلندری (معاونت مالی و اداری و دبیرجلسه) برگزار گردید.
در این جلسه اعضاء محترم دیدگاه خود را درارتباط با دستورالعمل رفاهی کارکنان مطرح و آن را تصویب و برای ارائه در جلسه هیئت مدیره شرکت مهیا نمودند.