برگزاری یازدهمین جلسه هیئت مدیره در سال 1401

دوشنبه مورخ 1401/07/11

برگزاری یازدهمین جلسه هیئت مدیره در سال 1401

یازدهمین جلسه ی هیئت مدیره شرکت در سال 1401 با حضور ریاست محترم هیئت مدیره جناب آقای مجاهدی ، نایب رئیس محترم هئیت مدیره جناب آقای پورمتین و مدیرعامل محترم جناب آقای مهندس پیرانی و جناب آقای قلندری معاون مالی و اداری (دبیرجلسه) برگزار شد.

در این جلسه در خصوص عملکرد 6ماهه شرکت در سال 1401 و چگونگی منطقی نمودن هزینه های جاری بحث و تبادل نظر شد.