انتصاب مشاور جدید در حوزه ارزیابی و تعالی سازمانی

انتصاب مشاور جدید در حوزه ارزیابی و تعالی سازمانی

یکشنبه مورخ 1401/02/04

جناب آقای امیرحسین ناصری طی حکمی از طرف مدیرعامل محترم به عنوان مشاور در حوزه ی ارزیابی و تعالی سازمانی منصوب شدند.