مهندس محسن پیرانی

جلسه دوم هیئت مدیره در سال 1401

چهارشنبه 21/02/1401

دومین جلسه ی هیئت مدیره

دومین جلسه ی هیئت مدیره با حضور آقایان مجاهدی (رئیس هیئت مدیره)، جناب مهندس پیرانی (مدیرعامل)، جناب پورمتین (نایب رئیس هیئت مدیره) و جناب آقای قلندری معاون مالی و اداری شرکت (دبیرجلسه) در روز چهارشنبه مورخه 21/02/1401 تشکیل شد دستورات جلسه و مسائل ذیل مورد بررسی قرار گرفت.
1- عملکرد سال 1400 شرکت
2- انتخاب مشاور ایزو شرکت
3- اتخاذ تصمیم در خصوص مسائل جاری شرکت در سال 1401