جلسه معارفه و ارائه ی دمو با شرکت رهند

شرکت سنجش امید آینده در نظر دارد با توجه به احساس نیاز مجموعه به هوشمند سازی و اتوماسیونیزه کردن فرایند های اعتبار سنجی ، طرح و نظارت ، از فناوری ها و نرم افزار های به روز استفاده نماید.

در همین راستا در روز سه شنبه 24/12/1400 جلسه معارفه و ارائه ی دمو با شرکت رهند برگزار گردید