سومین جلسه ی کمیته منابع انسانی

شنبه 1401/03/21

برگزاری سومین جلسه ی کمیته منابع انسانی 

سومین جلسه ی کمیته ی منابع انسانی سال 1401 با حضور کلیه اعضاء محترم، جناب آقای مهندس پیرانی (مدیرعامل) ،جناب آقای پورمتین (نائب رئیس هیئت مدیره) ، جناب آقای قلندری (معاونت مالی و اداری و دبیرجلسه) و همچنین مدعوین جلسه جناب آقای سلامت (معاونت محترم اعتباری) و جناب آقای ستایش (سرپرست مدیریت ارزیابی) برگزار گردید.
در این جلسه درارتباط با تعیین ساعات کاری شرکت در ایام تابستان و در خصوص فرایند احکام بحث و تبادل نظر شد و تصمیمات مقتضی اتخاذ و ابلاغ گردید.