مهندس محسن پیرانی

چهارمین جلسه هیئت مدیره در سال 1401

چهارشنبه مورخ 1401/03/25

برگزاری چهارمین جلسه هیئت مدیره در سال 1401

چهارمین جلسه ی هیئت مدیره شرکت در سال 1401 با حضور ریاست محترم هیئت مدیره شرکت جناب آقای مجاهدی ، نایب رئیس محترم هئیت مدیره جناب آقای پورمتین و مدیرعامل محترم جناب آقای مهندس پیرانی و جناب آقای قلندری معاون مالی و اداری شرکت (دبیرجلسه)برگزار شد.

در این جلسه درباره‌ی پرداخت کارانه‌ی کارکنان و مسائل جاری شرکت بحث و تبادل نظر شد.