جلسه تقدیر و تشکر از کارکنان فعال در نظرسنجی بهبود فرآیندهای سازمان

جلسه تقدیر و تشکر از کارکنان فعال در نظرسنجی بهبود فرآیندهای سازمان بر اساس یادداشت شماره ۱ مدیر عامل در سال جاری

 

 

در این جلسه جناب آقای مهندس پیرانی مدیرعامل محترم و جناب آقای پورمتین نایب رئیس هیئت مدیره با بیان نکات کلیدی در خصوص تغییرات و فعالیت های اخیر شرکت از همکاران منتخب شرکت کننده در طرح نظرسنجی با اهدای لوح تقدیر و هدیه نقدی قدردانی کردند.
همچنین از کلیه همکارانی که در این نظرسنجی شرکت کردند تشکر گردید.