سرکارخانم دکتر سارا فخریان
رئیس هیئت مدیره
 
آقای محمدعلی شیخ‌ها
نایب رئیس هیئت مدیره
 
مدیرعامل و عضو هیئت مدیره شرکت سنجش امید آینده