آقای حسین مجاهدی
رئیس هیئت مدیره
 
آقای اصغر پورمتین
نایب رئیس هیئت مدیره
 
آقای مهندس محسن پیرانی
مدیرعامل و عضو هیئت مدیره شرکت سنجش امید آینده