تــاریخچــه شــرکت

شرکت خدمات سنجش امید آینده از اوایل
شهریور ماه 1389شروع به‌کار نمود

شرکت خدمات سنجش امید آینده از شهریور ماه 1389تحت عنوان شرکت خدمات مالی و مشاوره سرمایه گذاری تات با هدف ارائه خدمات کارشناسی در زمینه تهیه طرح ها و مشاوره های مالی و سرمایه‌گذاری در امور مختلف اقتصادی و نیز بررسی وضعیت مالی و اعتباری متقاضیان اخذ تسهیلات از شعب بانک(تات) آینده و سایر موسسات اعتباری شروع به‌کار نمود و از سال 92 به عضویت کانون مشاوران اعتباری و سرمایه گذاری مفتخر گردید

اهداف و مأموریتها

  تهیه و تدوین گزارش های امکان سنجی و بررسی و ارزیابی گزارش های تهیه شده در این زمینه توسط دیگران

  نظارت بر تطبیق عملیات اجرایی طرح ها از دیدگاه منابع ومصارف

  تهیه و تدوین برنامه کسب و کار و بررسی و ارزیابی گزارش های تهیه شده در این زمینه توسط دیگران.

  ارائه خدمات مربوط به ارزیابی داراییهای موضوع پشتوانه و مشارکت تسهیلات بانکی.