آقای محمدعلی بهزادان
مدیرعامل و عضو هیئت مدیره شرکت سنجش امید آینده
 
آقای ابوطالب قلندری
معاونت مالی و اداری شرکت سنجش امید آینده
 
آقای مرتضی نمازی
معاونت اعتبارسنجی شرکت سنجش امید آینده و عضو هیات مدیره شرکت سنجش امید آینده
 
اصغر پورمتین
عضو هیات مدیره شرکت سنجش امید آینده