آقای  مهندس محسن پیرانی
مدیرعامل و عضو هیئت مدیره شرکت سنجش امید آینده
 

 آقای ابوطالب قلندری

معاونت مالی و اداری شرکت سنجش امید آینده
 
آقای مرتضی نمازی
معاونت اعتبارسنجی شرکت سنجش امید آینده 
 
اصغر پورمتین
عضو هیات مدیره شرکت سنجش امید آینده