آقای محسن سلامت

معاونت اعتباری شرکت سنجش امید آینده

تحصیلات:

  •  لیسانس مدیریت امور بانکی

سوابق کاری

  • مشاور اعتباری هیئت مدیره بانک کارآفرینی
  • معاونت اعتباری بانک تجارت
  • معاونت اداره بررسی و نظارت
  • عضو کمیته اعتباری مرکز بانک تجارت
  • کارشناس خبره اعتباری و سرگروه
  • کارشناس اداره اطلاعات اعتباری
  • عضو کارگروه رتبه سنجی مشتریان بانک تجارت