آقای دکتر غلام رضا فرساد

مدیرعامل و عضو هیئت مدیره شرکت سنجش امید آینده

سوابق تحصیلات: دکتری حسابداری

سوابق حرفه ای و کاری:

 سوابق غیر موظفی: