خانم دکتر سارا فخریان

رئیس هیئت مدیره شرکت سنجش امید آینده

سوابق تحصیلات: دکتری مدیریت دولتی

سوابق کاری: معاون بانکداری شرکتی و تجاری بانک آینده

سوابق علمی: عضو هیئت علمی موسسه عالی آموزش بانکداری ایران