1. نام کارشناس:*
  لطفاً نام کارشناس را وارد نمایید
 2. 1- آیا کارشناس در زمان مقرر با شما تماس گرفتند و به موقع بازدید کردند؟*
  لطفاً یکی از گزینه ها را انتخاب کنید
 3. 2- آیا همه مدارک مورد نیاز کارشناس را به موقع به ایشان دادید؟*
  لطفاً یکی از گزینه ها را انتخاب کنید
 4. 3- رفتار کارشناس با شما چگونه بوده است و از کارشناس در مجموع رضایت دارید؟*
  لطفاً یکی از گزینه ها را انتخاب کنید
 5. رفتار غیر متعارف کارشناس توضیح داده شود
  Invalid Input
 6. 4- تجربه شما در رابطه با سایر بانک ها، کارشناس ما در چه رطبه ای قرار میگیرد؟*
  لطفاً یکی از گزینه ها را انتخاب کنید
 7. چه پیشنهادی برای ارائه خدمات بهتر دارید؟
  Invalid Input
 8. 5- چه میزان از خدمات ما رضایت دارید؟ از 1 تا 10 نمره دهید*
  لطفاً امتیاز را وارد نمایید
 9. 6- آیا تسهیلات دریافت شده مطابق درخواست شما بوده است؟*
  لطفاً یکی از گزینه ها را انتخاب کنید
 10. 7- تاریخ و شماره نامه روکش (نظریه) این شرکت:*
  لطفاً تاریخ و شماره نامه روکش را وارد نمایید
 11. 8- تاریخ عقد قرارداد و پرداخت تسهیلات*
  لطفاً تاریخ عقد قرارداد و پرداخت تسهیلات را وارد نمایید
 12. کد امنیتی*
  Invalid Input